ΑΡΧΙΚΗ Κυπριακή νομοθεσία κατά των διακρίσεων Νόμος 57(Ι)/2004 -Τροποποίηση τοu Περί Ατόμων με Αναπηρίες (Ν. 127(Ι)/2004)
  • Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
PDF  | Print |

 Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 (Ν. 127(Ι)/2000 και Ν. 57(Ι)/2004

Με το Νόμο 57(Ι)/2004 τροποποίησε το βασικό νόμο για τα Άτομα με Αναπηρίες, μεταφέροντας στην κυπριακή νομοθεσία τις σχετικές με την αναπηρία πρόνοιες οδηγίας 2000/78/ΕΚ. Ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2004, με την προσχώρηση, δηλαδή, της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ο νόμος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Εφαρμόζεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στα παρακάτω πεδία:

 

  • Τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και το επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών
  • την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας
  • τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών
  • την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κυπριακός Νόμος για τα Άτομα με Αναπηρίες προβλέπει και προστασία κατά των διακρίσεων και σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό πεδίο, που δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία 2000/78/ΕΚ: η πρόσβαση σε αγαθά, διευκολύνσεις και υπηρεσίες.

 

Κατά τα άλλα, ο περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος υιοθετεί σχεδόν κατά λέξη τις πρόνοιες της οδηγίας 2000/78/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύει τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, την παρενόχληση, τα αντίποινα, καθώς και την εντολή προς διάπραξη διακρίσεων. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τη νομοθεσία και την επιδίκαση εύλογων αποζημιώσεων στα θύματα. Προβλέπει επίσης το δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο και στην Επίτροπο Διοικήσεως, καθώς και το δικαίωμα αντιπροσώπευσης των θυμάτων από οργανώσεις. Ο νόμος προβλέπει κάτω από προϋποθέσεις την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, ενώ, τέλος, με στόχο τη υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης επιτρέπει και τις θετικές δράσεις προς όφελος των μειονεκτούντων ομάδων.

 

Σχετικά θέματα: Οδηγός κατά των διακρίσεων

 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του Νόμου 58(Ι)/2004 στα ελληνικά σε μορφή pdf

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε τώρα για άμεση ενημέρωση μέσω e-mail - ΔΩΡΕΑΝ